Home Вести Дијаспора Правата на работниците во Норвешка поради кои се поголем број Македонци се...

Правата на работниците во Норвешка поради кои се поголем број Македонци се селат во оваа држава

Норвешката влада во светот е позната како социјална влада. Од откривањето на нафтата во Северното Море кон крајот на 1960-тите, економијата на Норвешка напредуваше благодарение на извозот на нафта и гас.

Четвртина од јавните расходи се покриени со приходите остварени од нафтената индустрија. Владата не се срами од дарежливите трошоци за училиштата, здравствената заштита и бенефициите за невработеност.

Владата на Норвешка верува во обезбедување на социјално осигурување како за еден, така и за сите. Во 1996 година, владата започна да ги инвестира своите приходи од нафта, разумно во финансиски средства во странство.

Неодамна нејзините приноси достигнаа рекордни 1 трилион американски долари во пазарната вредност што е 1,5 пати од нејзиниот БДП. Нафтениот фонд е резервиран за идните генерации и беше преименуван во Government Pension Fund Global (GPFG).

Еден од основните принципи на управувањето во Норвешка е дека секоја економска активност мора да резултира во создавање максимална вредност и дека приходите мора да одат кон норвешката држава и со тоа да бидат од корист за општеството како целина.

Така, колку е поголем бројот на лица кои добиваат плата, толку повисоки се приходите за владата во форма на данок. Фактот дека 70% од населението во Норвешка е вработено и само 4% е под невработеност, само по себе е зачудувачка статистика.

Освен социјално осигурување, норвешкиот закон за вработување се одликува со своите про-работнички политики преку законодавството и колективните договори, како што се Законот за работна средина (WEA) и Закон за годишни одмори.

Права на вработените во Норвешка -Договор за вработување

Според WEA, сите вработени имаат рпаво на договор за вработување. WEA бара писмен договор за вработување да се обезбеди и на постојаните, но и на привремените работници. Ова важи без оглед на времетраењето на работниот ангажман.

Работно време -Според WEA, нормалното работно време за една недела е 40 часа. Сепак, преку колективен договор, ова е скратено на 37,5 часа / недела.

Вработените имаат право да го намалат работното време заради здравствени, социјални или социјални причини.

Закон за празници – Вработените имаат право на најмалку четири недели платен одмор секоја година. Во случај да се работи за постари граѓани (над 60 години), законот предвидува уште една дополнителна недела за одмор.

Придобивки од боледување – Вработените кои се болни можат да останат дома до три последователни календарски дена без лекарско уверение.

Придобивки за родители -Вработените имаат право на дневни парични надоместоци за одреден број на денови доколку нивните деца се разболат.

Отсуство од работа поради бременост, породување и посвојување -Вработените имаат право на 43 недели платено породилно отсуство. Одморот може да се распредели помеѓу мајката и таткото, но првите шест недели по раѓањето се резервирани за мајката.

Додаток за обука. Вработените имаат право на плата за време на обуките.Придобивки за невработеност,

Придобивки од невработеност се добиваат како надоместување на загубата на изворот на приход заради следниве причини:

Крај на договорот со работодавачот.Работното време се намалува за педесет проценти или повеќе.

Технолошки вишок – привремено ослободен од должноста за канцелариска работа под специфични околности. За да се квалификува за бенефиции за невработеност, лицето мора да има одредена минимална сума и мора да биде регистриран како активен барател на работа.

Па не е ни чудно зошто се поголем број на Македонци се одлучуваат да се преселат и да живеат во оваа држава.